Ակնարկ Հայերենի ուղղախոսության-Խլղաթյան Ֆ., Տիոյան Ս.-2005