Արտադրության տնտեսական և սոցիալական արդյունավետությունը Գլուխ 7