Դատարանի՝ որպես վարչական պատասխանատվության ենթարկվող սուբյեկտի հիմնահարցերը ՀՀ վարչական դատավարությունում – Գ.Մուգնեսյան – 2010