ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ-ՄԱՍ 1- Ա.Գ. Ժամհարյան, Ֆ.Ա. Սարգսյան, Շ.Գ. Աֆրիկյան, Է.Լ. Երիցյան-2017