ԴԵՂԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ-Ժամհարյան Արուսյակ-2013