Ընդհանուր քիմիա-Կենսաֆիզիկական Քիմիա- Մելքոնյան Մ.Մ, Ավագյան Է.Ա.-2008