Հհ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները