ՈՒՐՎԱԳԻԾ ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ-Ռ.Ն.ՍԱՐԻՆՅԱՆ-2014