Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում -Հ.Մ.Խաչիկյան -1999