Պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները,քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը-Հ.Վ.Պիվազյան