Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը Ա. Բայադյան-2000