Ֆարմակոլոգիա- Մեթոդական ձեռնարկ Դեղագիտական ֆակուլտետի III կուրսի ուսանողների համար-2016-2017