Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն-Ա.Պապոյան,Խ.Բադիկյան-2003